Стручни тимови и активи

Решење о формирању тимова, актива и педагошког колегијума у шк. 2019/2020.

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Марија Ћуић, директор школе;
 2. Слађана Рашић, кординатор,педагог школе;
 3. Весна Ковачевић, наставник разредне наставе;
 4. Радмила Николић, наставник;
 5. Милица Милијашевић, секретар школе;
 6. Тања Кукољ, ученица VII разреда;
 7. Виолета Кадвањ, родитељ ученика.

Тим за самовредновање и вредновање рада школе:

 1. Марија Ћуић, директор;
 2. Слађана Рашић, педагог;
 3. Бојана Берић-координатор;
 4. Свјетлана Добрић,наставник;
 5. Дуња Мрђић, наставник;
 6. Невена Вуковић, наставник;
 7. Владимир Ковачевић –ученик;
 8. Данијела Кукољ, родитељ.

Тим за инклузивно образовање:

 1. Марија Ћуић, директор;
 2. Слађана Рашић, педагог;
 3. Ивана Петровић, наставник;
 4. Драгана Долинић,наставник;
 5. Зорица Савић, наставник разредне наставе.

Стручни актив за школско развојно планирање:

 1. Марија Ћуић-директор;
 2. Слађана Рашић-педагог;
 3. Александар Рапић- наставник;
 4. Марко Мандраш- наставник;
 5. Стефан Брковић-ученик 8.разреда.

Тим за професионални развој:

 1. Марија Ћуић- директор;
 2. Слађана Рашић-педагог;
 3. Тања Савић, наставник;
 4. Виолета Кијачки, наставник разредне наставе;
 5. Анђела Белановић, ученик;
 6. Елизабета Ипач, родитељ.

Педагошки колегијум:

 1. Марија Ћуић- директор;
 2. Слађана Рашић- педагог;
 3. Председници Стручних већа.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе:

 1. Дуња Мрђић-координатор;
 2. Бојана Берић, наставник;
 3. Невена Вуковић,наставник;
 4. Свјетлана Добрић;
 5. Слађана Рашић-педагог школе;
 6. Марија Ћуић-директор школе;
 7. Александар Балог –ученик;
 8. Александра Павлик-родитељ.

Тим за појачан васпитни рад са учеником:

 1. Марија Ћуић, директор
 2. Слађана Рашић, педагог
 3. Одељенске старешине (1-8 разреда)

Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништва:

 1. Марија Ћуић, директор
 2. Слађана Рашић, педагог
 3. Марко Мандраш
 4. Горан Груловић
 5. Агнеш Скитшак-Мајсторовић
 6. Моника Јожа
 7. Милена Милаковић-родитељ
 8. Ивана Кукољ –ученик

Директор школе:

Марија Ћуић